ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

 1. Bevezető rendelkezések

  1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadó az ELIT HOLDING Kft. (Székhely: 1147 Budapest, Gyarmat utca 101. B. lház. 1. em. 2.; Cégjegyzékszám: 01-09-180421; Adószám: 24330143-2-42; e-mail: kapcsolat@tippmix.info; továbbiakban jelen tájékoztató alkalmazásában: Szolgáltató) által üzemeltetett fizetési szolgáltatást nyújtó weboldalra, és az ott biztosított termékekre, szolgáltatásokra.

  1.2. A Szolgáltató üzemelteti a https://tippmix.info/premium/, a https://tippmix.info/multisport/, a https://tippmix.info/football-factory/, a https://tippmix.info/vegas-pro/ és a https://tippmix.info/webshop/ címen elérhető weblapokat (továbbiakban együttesen: „Fizetési portál”). A Fizetési portálon a Szolgáltató fizetési szolgáltatást működtet az egyes partnerei részére.

 2. A Szerződés tárgya és létrejötte, Felek tevékenységének szabályai

  2.1. A Szolgáltató partnerei az általuk üzemeltetett egyes weboldalakon az ott meghatározott tartalmú szolgáltatás nyújtja a regisztrált felhasználók részére. Egyes szolgáltatások díjfizetéshez kötöttek, amelyeket a partner a weboldalán közzétett feltételek szerint nyújt a felhasználók részére. Amennyiben a felhasználó olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely díj fizetéséhez kötött, a díj megfizetése és elszámolása a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint történik.

  2.2. A fizetés az alábbiak szerint zajlik:

  a.) A szolgáltatást nyújtó weboldalon regisztrált felhasználó kiválasztja a díjfizetéshez kötött szolgáltatást, majd – az elérhető opciók közül választva – kiválasztja a fizetési módot.

  b.) Amennyiben a felhasználó a „Bank- vagy hitelkártya” fizetési módot választja, a weboldal automatikusan létrehoz egy tranzakciót az adott szolgáltatásra és fizetési módra. A tranzakció azonosító adatait és a fizetendő összeget a weboldal automatikusan átküldi a Fizetési portálra. Ezzel egyidejűleg a weboldal a felhasználót is átirányítja a Fizetési portálra, amely a felhasználó által használt informatikai eszközön (tablet, okostelefon, számítógép, stb.) automatikusan megnyílik.

  c.) A felhasználó számára megnyílt Fizetési portálon a kiválasztott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi tranzakció adatai jelennek meg, így a felhasználónak a Fizetési portálon belül nem szükséges a saját tranzakcióját megkeresni.

  d.) A Fizetési portálon a felhasználó számára megjelennek a tranzakció adatai, így az átirányító weboldal és a szolgáltatás megnevezése, a fizetendő díj.

  e.) A Fizetési portál azonosítja a fizetést, és erről egy automatikus válaszüzenetben értesíti azt a weboldalt, ahonnan a felhasználó átirányításra került. Amennyiben ez megtörtént, a Fizetési portálról a felhasználó visszairányításra kerül a weboldalra, ahol a kiválasztott és megfizetett szolgáltatás igénybe vehető.

  2.3. A fentiek alapján a szolgáltatás nyújtása kizárólag akkor garantálható, ha a felhasználó pontosan követi a Fizetési portálon megjelenő iránymutatásokat.

  2.4. Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a fizetési szolgáltatáson túl további szolgáltatást nem nyújt. A felhasználó az átirányító weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban bármilyen igényt kizárólag a weboldal üzemeltetőjével szemben érvényesíthet.

 3. Felek felelőssége, tilalmak

  3.1. A Szolgáltató nem szavatol a Fizetési portál szünetmentes elérhetőségéért, valamint azért, hogy a Weboldal valamennyi szolgáltatása folyamatosan elérhető. A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz azért, hogy a Fizetési portál elérhető legyen, és a teljesített kifizetések ellenében a szolgáltatást a felhasználó igénybe vehesse.

  3.2. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül tilos különösen:
  – A Fizetési portál működésének, az ezekhez való hozzáférésnek a megzavarása, akadályozása;
  – Olyan tevékenységek folytatása, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
  – Minden olyan kommunikáció, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
  – Minden olyan tevékenység, amely a Fizetési portál informatikai biztonságát veszélyezteti;
  – Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely megtévesztő a felhasználó személyét illetően.

  3.3. Amennyiben a felhasználó a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, a Szolgáltató megtilthatja a Fizetési portál útján történő fizetés igénybevételét.

 4. Adatvédelem

  4.1. Amennyiben a felhasználó természetes személy, a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelje.

  4.2. Figyelemmel arra a tényre, hogy a felhasználó a Szolgáltató részére fizetést teljesít, így a felek között jogviszony jön létre, amelynek tartalmát a jelen ÁSZF mint szerződés határozza meg. A Szolgáltató adatkezelése az alábbiak szerint történik:

  Adatkezelő: a Szolgáltató, elérhető a fenti 1. pontban írt elérhetőségein.

  Érintett: a felhasználó, aki a Szolgáltató részére fizetést teljesít.

  Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevétele érdekében a fizetés kezelése, a felhasználó fizetésének regisztrálása, annak továbbítása a weboldal üzemeltetőjéhez.

  Adatkezelés jogalapja: arra a tényre figyelemmel, hogy a felhasználó önként dönt a szolgáltatási igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja a bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség, elsősorban a számvitelről, valamint az adózás rendjéről szóló törvény.

  Adattovábbítás: a Szolgáltató adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetőjének ad át, a jelen ÁSZF alapján, a fizetés regisztrálása és a szolgáltatás nyújtása érdekében.

  Adatok köre: teljes név, számlázási cím, telefonszám, fizetés összege, fizetés ideje.

  Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény alapján a tranzakciótól számított nyolc év.

  Az érintett jogai: az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, hozzáférhet az adatokhoz, kérheti azok helyesbítését, jogszabályban alapján kötelező adatkezelés esetén azok törlését, vagy kezelésük korlátozását, továbbá tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

  Jogorvoslat: az érintett jogellenes adatkezelés esetén kérheti a Szolgáltató vizsgálatát, emellett fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/) is.

  Adatkezelés kötelező jellege: figyelemmel arra, hogy az adatkezelés feltétele a szolgáltatások nyújtásához, az adatkezelés kötelező, amennyiben az érintett az egyes weboldalakon díjfizetéshez között szolgáltatást kíván igénybe venni.

 5. Titokvédelem

  5.1. Felek kijelentik, hogy a tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kezelik,kizárják az adatok harmadik félhez kerülését, minden észszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében. Az adatokat és információkat csak és kizárólag a szerződés céljának megvalósítása érdekében és a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon használják fel.

  5.2. A Felek a jelen Szerződés szerinti együttműködésük során, mind azt követően kötelesek minden – a feldolgozott és fel nem dolgozott – bizalmas és titkosított információt, know-how-t kölcsönösen bizalmasan kezelni. Ezeket nem használhatják fel, nem tehetik közzé, nem terjeszthetik, nem adhatják ki, nem kölcsönözhetik, nem bocsáthatják áruba és egyéb módon sem hozhatják nyilvánosságra; sem közvetlen, sem közvetett módon nem bocsáthatják egy harmadik fél rendelkezésére, továbbá meg kell akadályozniuk, hogy egy harmadik fél a fenti módon használja fel az információt a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül. Ha a Felek nem győződtek meg, hogy az adott információ bizalmas-e, akkor nem használhatják fel azt a másik Fél előzetes írásos engedélye nélkül.

 6. Tájékoztatás

  6.1. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a felhasználó számára szolgáltatást nem nyújt, hanem az átirányító weboldalon meghatározott szolgáltatás díját szedi be, és számolja el. Így a felhasználót a Szolgáltatóval szemben elállási jog nem illeti meg, a felhasználó az elállás okán a Szolgáltatótól visszatérítést nem követelhet. A felhasználó ezen jogait a weboldal üzemeltetőjével szemben gyakorolhatja, a weboldalon közzétett feltételek szerint.

  6.2. A Szolgáltatóval való kapcsolattartásra a Fizetési portálon megadott adatok használhatók.

 7. A Szerződés időtartama és megszűnése

  7.1. Jelen ÁSZF elfogadásával a szerződés a szolgáltatás teljesítéséig szóló időtartamra jön létre.

  7.2. A jelen ÁSZF a díjfizetést megelőzően bármikor felmondható a felhasználó által, úgy, hogy a felhasználó a díjfizetési folyamatot megszünteti. A felhasználó a díjfizetést követően a jelen ÁSZF-et csak a Szolgáltató szerződésszegése esetén szüntetheti meg.

  7.3. Amennyiben jelen ÁSZF-et a Szolgáltató szünteti meg felmondással, erről köteles a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, és köteles visszafizetni valamennyi, már teljesített fizetést.

 8. Egyéb rendelkezések

  8.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosítást a Fizetési portálon közzéteszi, legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 5. (ötödik) napon.

  8.2. Amennyiben Felek között a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban olyan vitás kérdés merül fel, amely a teljesítést befolyásolja, Felek mindent megtesznek azért, hogy a vitás kérdéseket a jelen ÁSZF-re és egymás érdekeire tekintettel, tárgyalások útján rendezzék.

  8.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

 9. Ügyfélszolgálat

  9.1. A szolgáltatáshoz tartozó ügyfélszolgálatot működtető cég teljes neve: ELIT HOLDING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  9.2. A szolgáltatáshoz tartozó ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 831 5480

  9.3. A szolgáltatáshoz tartozó ügyfélszolgálati e-mail cím: kapcsolat@tippmix.info

  9.4. A szolgáltatáshoz tartozó ügyfélszolgálati belföldi postai kézbesítési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

  9.5. A szolgáltatáshoz tartozó hibabejelentő e-mail cím: kapcsolat@tippmix.info